ശനിയാഴ്‌ച, മേയ് 30, 2020

സീരിയസ്

"മോൻ എവിടെ?"
"അവൻ വീട്ടിലുണ്ട്."
"എന്തു ചെയ്യുന്നൂ?"
"സീരിയൽ കാണുന്നൂ."
"അമ്മേ...😠😠😠"

"എന്റെ വെല കളയല്ലേ അമ്മേ."
"എന്തുപറ്റി മോനേ...?"

"ഞാൻ കാണുന്നത് സീരിയൽ അല്ലാ, സീരീസാ സീരീസ്, വെബ് സീരീസ്."

"ഓ!
നിങ്ങള് കണ്ടാ സീരിയസ്!
ഞങ്ങള് കണ്ടാ സീരിയല്!"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: