വ്യാഴാഴ്‌ച, മേയ് 14, 2020

കൂപകന്യക

വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു കിണറിതിൽ
വീണ്ടുമൊരു മണവാട്ടി, കന്യക!
വീഴാതിരിക്കാൻ പിടിപാടു പെടുന്നു
വീരരാം പ്രതിപുരുഷ മ്ലേഛന്മാർ!

പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല
പാരിലാർക്കും ഛേദമില്ല
പരിപാലിച്ച കരങ്ങളെല്ലാം
പരിശുദ്ധ മൗനം പൂണ്ടിരിപ്പൂ

മകളേ നീ മണവാട്ടിയാകണം
മഹിതമാം മാർഗ്ഗം തേടണം
മാന്യമാവസ്ത്രമണിയേണം
മാന്യത മിന്നിത്തിളങ്ങിടേണം

ആശയടക്കം നീ ശീലമാക്കേണം
ആശ്രയം ദൈവമായ് മാറിടേണം
അതിനായ് ആദ്യമായ് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ
അനുസരണമുള്ള നിൻ മനവും മതിയും

ഇക്കണ്ട കാലമായ് ചത്തു മലച്ച
ഈ സോദരിമാരേ നീ ഓർക്ക വേണ്ട
ഇവരേതോ കിണറ്റിലോ കുളത്തിലോ
ഇരവിൽ അടി തെറ്റി വീണതാകാം

ലിൻഡ മഗ്ദേല അഭയ മേഴ്സി
ആനീസ് ബിൻസി ജ്യോതിസ് പോൾസി
ആൻസി ലിസ അനുപമ മേരി
അമല ലിസ സൂസൻ ദിവ്യ*

പേരുകൾ വെറും പേരുകളല്ലിത്
വേരുകൾ ദുഷിപ്പിൻ രൂഢിയാം വേരുകൾ
മേലു നോവാതെ മേനി നടിക്കുന്ന
മേലാളർ വെട്ടിയ, മാറ്റിയ പേരുകൾ

സ്വർഗ്ഗ കവാടം കിണറ്റിൻ കരയല്ല
സ്വന്തം മാനം കരയേറി പോകൊല്ല
സ്വസ്ഥമായ് ശാന്തമായ് ഭൂവിൽ ചരിക്കുവാൻ
സ്വരമുയർത്തൂ നിൻ കരമുയർത്തൂ നീ

നാളെ നീയും ചത്തു മലക്കാതെ
നാളെ നീയും അടിപ്പെട്ട് പോകാതെ
നാടാകെ പ്രകാശം പരത്തു വാൻ
നാലകം വിട്ടു നീയരങ്ങ് വാഴൂ

വീണ്ടുമൊരു മണവാട്ടി
വീഴാം മരിച്ചേക്കാം
വീരർ ജയിച്ചേക്കാം
വീരസ്യം വിളമ്പിയേക്കാം

പരാതിയുണ്ടാകില്ല പരിഭവമുണ്ടാകില്ല
പാരിലാർക്കും ഛേദമുണ്ടാകില്ല
പരിപാലിച്ച കരങ്ങളെല്ലാം ഇന്നെന്നപോലന്നും
പരിശുദ്ധ മൗനം പൂണ്ട് അമർന്നിരുന്നേക്കാം!

*1987 മുതൽ മഠങ്ങളിൽ ജീവനറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പേരുകൾ.

(ഈ മരണങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടന്നതും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം!)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: